รายงานประจำปี

รายงานประจำปี (Annual report) จัดเป็นหนังสือรายปีประเภทหนึ่ง ส่วนมากเป็นหนังสือที่จัดทำโดยหน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ และสถาบันต่างๆ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านไปขององค์การ รวมถึงผลประกอบการ งบประมาณและการใช้จ่าย เสนอต่อผู้ถือหุ้น ,คณะกรรมการบริหาร หรือองค์กรบริหารอื่นๆของหน่วยงาน และเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กรในรอบปีงบประมาณที่ผ่านไปแก่บุคคลทั่วไป ยังช่วยให้ผู้พบเห็นทั่วไปรู้จักองค์กรและธุรกิจขององค์กรดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น รายงานประจำปี ยังสามารถเป็นสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรได้อีกช่องทาง การจัดพิมพ์รายงานประจำปีที่มีคุณภาพ จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือต่อภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรนั้น นอกจากการผลิตในรูปแบบเล่มแล้ว องค์กรต่างๆมักจะผลิตในรูปแบบแผ่น CD ควบคู่ด้วย