ถุงกระดาษ-กล่อง

ถุงกระดาษและกล่อง - เป็น packaging ที่ใช้บรรจุและห่อหุ้มปกป้องสินค้า หรือใช้บรรจุสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร รูปลักษณ์ภายนอกของ packaging บ่งบอกได้ถึงมูลค่าของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงองค์กรได้ ถุงกระดาษส่วนใหญ่นำมาใช้ซ้ำๆมีการเคลื่อนที่ตามผู้ใช้งาน นั่นหมายถึงชื่อองค์กรที่อยู่บนถุงนั้นสามารถโฆษณาตัวเองตามการเคลื่อนที่ได้ ดังนั้น การออกแบบ packaging จึงมีความสำคัญมากต่อการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ